Buitengebied: innamepompstation Bergsche Maas

Ontwerpbesluit met ontwerp-MER en ontwerpwatervergunning ter inzage voor het plan van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch voor het realiseren van een innamepompstation aan de Bergsche Maas (Fortunapolder) met leidingtracé naar bekken de Gijster.

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat met ingang van vrijdag 1 juni 2018 ter inzage liggen:

 1. Ontwerpomgevingsvergunning

Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

 • Handelen strijdig met regels RO: afwijken van de bestemmingsplannen Biesbosch (Drimmelen) en buitengebied (Werkendam) voor het aanleggen en in gebruik nemen van een innamepompstation aan de noordzijde van de Bergsche Maas in de Fortunapolder te Hank met leidingentracé naar bekken De Gijster te Drimmelen
 • Bouwen: bouwen van een pompstation, plaatsen van erfscheidingen en een grondkering
 • Inrichting oprichten of veranderen: uitbreiden van inrichting
 • Werk of werkzaamheden uitvoeren: aanleggen leidingtracé, weg, het vellen of rooien van houtgewas
 • Kappen: verwijderen houtgewas
 1. Ontwerpwatervergunning Rijkswaterstaat

Tegelijkertijd met de ontwerpomgevingsvergunning ligt eveneens ter inzage de ontwerpwatervergunning voor de volgende activiteiten:

 • Het onttrekken van water aan de Bergsche Maas op de locatie gelegen aan de Fortunapolder ter hoogte van km 250.6 in de gemeente Werkendam
 • Het gebruikmaken van rijkswaterstaatswerk de Brabantse Biesbosch en de Bergsche Maas door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daaronder of daarover, werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of deze te laten staan of liggen, meer specifiek het plaatsen en behouden van een innamepompstation voor drinkwaterinname van voorraadbekken de Gijster, bijbehorende transportleidingen, veerstoep, aanloopsteiger en een tijdelijk depot op de locatie tussen de Gijster en de Fortunapolder tussen km 250.6 en 252.0 aan de Bergsche Maas in de gemeente Werkendam en de gemeente Drimmelen.

Milieueffectrapportage

De verwachting van het project is dat er in ieder geval gedurende de aanlegfase sprake is van verstorende effecten op aanwezige soorten in Natura 2000 gebied de Biesbosch. Hierdoor dient een passende beoordeling gemaakt te worden en moet de uitgebreide m.e.r.-procedure gevolgd worden.

Het ontwerp-projectMER ligt als onderdeel van beide ontwerpbesluiten eveneens ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging wordt de commissie m.e.r. om advies gevraagd.

Verzoek aan GS tot herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens voor dit project bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een verzoek in te dienen tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant.

Waar kunt u de stukken inzien?

De ontwerpbesluiten, het ontwerp-projectMER  en de bijbehorende documenten liggen met ingang van 1 juni 2018 voor de duur van zes weken tot 13 juli 2018 ter inzage op de navolgende locaties:

 • Klantcontactcentrum van het gemeentehuis in Werkendam, Raadhuisplein 1 in Werkendam
 • De hal van het gemeentehuis van Drimmelen, Park 1 in Made, tijdens de openingstijden

Ook zijn de stukken te raadplegen op www.werkendam.nl en op www.drimmelen.nl.

U kunt de stukken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis in Werkendam. Maakt u hiervoor een afspraak via (0183) 50 72 00.

Hoe kunt u reageren op de plannen?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten en het voornemen tot herbegrenzing kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam. Het is niet mogelijk afzonderlijk zienswijzen kenbaar te maken tegen het ontwerp-projectMER. Deze maakt onderdeel uit van de ontwerpomgevingsvergunning.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u binnen de termijn van terinzagelegging een afspraak te maken met Anja Boterblom van de gemeente Werkendam via (0183) 50 72 00.

 

Bijlagen