Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1x regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. 

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Omgevingsloket openen

U kunt zelf kijken of een omgevingsvergunning nodig is. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Komt u er niet uit of wilt u graag vooraf uw bouwplan bespreken, dan kunt u op afspraak langskomen. Bel voor een afspraak 0183 507 200.

Let op: in sommige gevallen kunt u te maken krijgen met een BIBOB toets. De criteria hiervoor vindt u in de Bibob beleidsregel.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan op het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op het Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar Gemeente Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

Kosten omgevingsvergunning

De leges zijn gebaseerd op hoogte van de bouwkosten. Bereken deze met de tarieven zoals vermeld in Titel 2, hoofdstuk 3 van de legesverordening.  

Afhandeling omgevingsvergunning

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure is voor complexe aanvragen. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden.

Vooroverleg

Voordat u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, kunt u een vooroverleg aanvragen.

De gemeente toetst het vooroverlegplan (pdf) aan de voorschriften van het het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft regels met betrekking tot de toegestane bouwoppervlakte, de bouwhoogte, de plaats van het bouwwerk et cetera.

Ook leg de gemeente het plan voor aan de Welstandscommissie en de Monumentencommissie. De Welstandscommissie beoordeelt het uiterlijk en de plaatsing van het gebouw en of het bouwwerk voldoet aan het welstandsbeleid.

Dit vooroverleg is niet nodig voor aanpassingen die welstandsvrij zijn of die binnen de welstandscriteria vallen. Zie hiervoor de Welstandsnota (pdf).

Gegevens vooroverleg omgevingsvergunning

Bij de aanvraag voegt u in drievoud de volgende documenten toe: 

  1. situatietekening van de terreininrichting (het betreffende object en de omliggende bebouwing)
  2. tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
  3. Foto's van de bestaande toestand en van de omgeving en aangrenzende bebouwing. In de bebouwde kom zijn foto's van de straat en het achterterrein van belang. In het buitengebied ook het omringende landschap. Indien het verzoek betrekking heeft op een pand met cultuurhistorische waarde (beeldbepalende panden of monumenten) zijn daarnaast duidelijke detailopnamen vaak noodzakelijk.

Omgevingsvergunningen ter inzage

Aanvragen omgevingsvergunning die de uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2x 6 weken ter inzage. Maak een afspraak via 0183 507 200 om de omgevingsvergunning in te zien.

Links

Omgevingsloket

Rijksmonumentenregister

Informatie over omgevingsvergunning