BIZ

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een samenwerking tussen alle ondernemers in een bepaald gebied. Dat kan een bedrijventerrein zijn, meerdere bedrijventerreinen, maar bijvoorbeeld ook een winkelgebied.

Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om samen te investeren in de kwaliteit van het werkgebied. De ondernemers organiseren activiteiten voor de openbare ruimte en internet. Ze zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of op de economische ontwikkeling van het gebied.

Ondernemers maken hiervoor een plan en dragen samen de kosten voor de uitvoering. Deze gezamenlijke aanpak heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het terrein of winkelgebied, saamhorigheid tussen de ondernemers, samenwerking tussen ondernemers en gemeente en op de waarde van het vastgoed.

De gemeente kan dit faciliteren met behulp van de wet BIZ. Deze wet maakt het mogelijk om belastingheffing in te zetten voor de financiering van een BIZ-plan. De geinde gelden worden in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de betreffende BIZ.

BIZ Bruine Kilhaven

Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven heeft het plan BIZ Bruine Kilhaven geschreven. Voor de uitvoering hebben de ondernemers een stichting opgericht. De stichting heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan het plan op grond van de wet BIZ. Op 30 augustus 2016 ondertekenden de Stichting BIZ Bruine Kilhaven en de gemeente Werkendam een uitvoeringsovereenkomst. Hierin is vastgelegd hoe de jaarlijkse subsidie wordt uitgekeerd en welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden de Stichting en de gemeente hebben gedurende de uitvoeringsperiode van de BIZ.

De gemeente int de bijdrage voor de Stichting BIZ. Dit is vastgelegd in de Verordening BIZ Bruine Kilhaven. De volgende en laatste stap is de draagvlakmeting. Pas bij aantoonbaar voldoende draagvlak onder de ondernemers van de Bruine Kilhaven zullen de verordening en de uitvoeringsovereenkomst in werking treden en kan de BIZ van start gaan.

BIZ bijdrage

De gebruikers van bedrijfspanden op de Bruine Kilhaven hebben het meeste profijt van de uitvoering van het BIZ- plan. Ieder jaar verstuurt de SVHW een aanslag aan de gebruikers op de Bruine Kilhaven voor hun BIZ-bijdrage. Bij een leegstaand pand of een (bij de gemeente) onbekende gebruiker wordt de eigenaar aangeslagen. Basis voor de verdeling is de WOZ waarde. De geïnde BIZ-bijdragen keert de gemeente in de vorm van een subsidie uit aan de Stichting BIZ Bruine Kilhaven. De hoogte van de BIZ-bijdrage is als volgt:

WOZ waarde BIZ bijdrage
≤ € 100.000 € 50
€ 100.001 - € 200.000 € 100
€ 200.001 - € 300.000 € 150
€ 300.001 - € 500.000 € 200
€ 500.001 - € 750.000 € 225
€ 750.001 -  €1.000.000 € 250
> €1.000.000 € 275

 

BIZ draagvlakmeting

De draagvlakmeting (Pdf) is een eis uit de wet BIZ. Elke gebruiker (of eigenaar in geval van leegstand) op de Bruine Kilhaven heeft hiervoor een stembiljet (Pdf) ontvangen. Als uit de formele meting blijkt dat het draagvlak voor de BIZ Bruine Kilhaven voldoende groot is, treden de vastgestelde verordening en de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2017 in werking. De BIZ beslaat een periode van 5 jaar. Bij voldoende draagvlak kan deze daarna worden verlengd. Er is in het geval van de BIZ Bruine Kilhaven voldoende draagvlak als:

  • minimaal de helft van de stemgerechtigden een stem uitbrengt
  • 2/3 hiervan voor invoering van de BIZ stemt en
  • de WOZ waarde van de voorstemmers groter is dan die van de tegenstemmers.

Op 28 november wordt de stembus geopend in bijzijn van de notaris en worden de stemmen geteld. De uitslag wordt op deze pagina bekendgemaakt.

Uitslag draagvlakmeting BIZ Bruine Kilhaven

Op 28 november is in bijzijn van een notaris de stembus geopend en zijn de stemmen geteld.

Van de 278 stemgerechtigden heeft 58% (161 bedrijven) een geldige stem uitgebracht. Hiermee is de minimaal benodigde kiesdrempel van 50% gehaald.

84% (135) van deze kiezers heeft voor invoering van de BIZ gestemd. De opgetelde WOZ waarde van de voorstemmers is groter dan die van de tegenstemmers. Hiermee is voldaan aan de draagvlakeisen zoals die worden gesteld in de wet BIZ.

De BIZ Bruine Kilhaven treedt per 1 januari 2017 in werking voor een periode van 5 jaar.

Vragen

Vragen over de BIZ, over de BIZ Bruine Kilhaven of over een van de documenten? Neem dan contact op Danielle Ernest, tel: 0183 507341 of danielle.ernest@werkendam.nl.