BIZ

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een samenwerking tussen alle ondernemers in een bepaald gebied. Dat kan een bedrijventerrein zijn, meerdere bedrijventerreinen, maar bijvoorbeeld ook een winkelgebied.

Samen met andere ondernemers kunt u een Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. U betaalt hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert.

Meer informatie over de BIZ via: https://www.ondernemersplein.nl/regel/bedrijven-investeringszone/

BIZ Centrum Werkendam

Ondernemersvereniging DES heeft het plan BIZ Centrum Werkendam 2018 - 2022 geschreven.

Voor de uitvoering hebben de ondernemers een stichting opgericht. De stichting heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan het plan op grond van de wet BIZ.

Op 5 juli 2017 ondertekenden de Stichting BIZ Centrum Werkendam en de gemeente Werkendam een uitvoeringsovereenkomst. Hierin is vastgelegd hoe de jaarlijkse subsidie wordt uitgekeerd en welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden de stichting en de gemeente hebben gedurende de uitvoeringsperiode van de BIZ.

De gemeente int de bijdrage voor de Stichting BIZ. Dit is vastgelegd in de Verordening BIZ Centrum Werkendam.

De volgende en laatste stap is de draagvlakmeting. Pas bij aantoonbaar voldoende draagvlak onder de ondernemers van het centrum zullen de verordening en de uitvoeringsovereenkomst in werking treden en kan de BIZ van start gaan.

BIZ bijdrage

Zowel de gebruikers als de eigenaren van bedrijfspanden in het centrum van Werkendam hebben het profijt van de uitvoering van het BIZ- plan. Ieder jaar verstuurt de SVHW een aanslag aan de eigenaren en gebruikers in het winkelgebied  voor hun BIZ-bijdrage. Bij een leegstaand pand wordt alleen de eigenaar aangeslagen. Alle bijdrage plichtigen betalen €200,- per jaar. De geïnde BIZ-bijdragen keert de gemeente in de vorm van een subsidie uit aan de Stichting Centrum Werkendam.

BIZ draagvlakmeting

De draagvlakmeting is een eis uit de wet BIZ. Elke gebruiker en eigenaar  van een bedrijfspand in het centrum  heeft hiervoor een stembiljet ontvangen. Als uit de formele meting blijkt dat het draagvlak voor de BIZ Centrum Werkendam voldoende groot is, treden de vastgestelde verordening en de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2018 in werking. De BIZ beslaat een periode van 5 jaar. Bij voldoende draagvlak kan deze daarna worden verlengd. Er is in het geval van de BIZ Centrum Werkendam voldoende draagvlak als:

  • Tenminste de helft van de stemgerechtigde eigenaren èn gebruikers een stem heeft uitgebracht;
  • Ten minste de helft van de stemmers (zowel eigenaren als gebruikers) voor invoering van de BIZ heeft gestemd;
  • Tenminste twee derde deel van het totale aantal stemmers voor invoering van de BIZ heeft gestemd;

Op 8 november 2017 wordt de stembus geopend en worden de stemmen geteld. De uitslag wordt op deze pagina bekendgemaakt.

BIZ Bruine Kilhaven

De BIZ Bruine Kilhaven is 1 januari 2017 in werking getreden.

Vragen

Vragen over de BIZ of over een van de documenten? Neem dan contact op Danielle Ernest via (0183) 50 73 41 of danielle.ernest@werkendam.nl.