Moet je betalen voor de jeugdzorg?

Wat is de Ouderbijdrage Jeugdwet?

De Ouderbijdrage Jeugdwet is een bijdrage die ouders of verzorgers moeten betalen als hun (stief)kind tijdelijk buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed. De ouderbijdrage dekt een gedeelte van de werkelijke kosten voor verzorging en verblijf buiten het gezin, bijvoorbeeld in een jeugdhulpinstelling.

Hoe hoog is uw ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is inkomensonafhankelijk. Dat wil zeggen dat de verschuldigde bedragen wettelijk vastliggen. De hoogte van uw inkomen heeft geen invloed op de hoogte van de ouderbijdrage.

Waarvan is de hoogte wel afhankelijk?

  • de leeftijd van uw kind
  • de soort zorg die uw kind krijgt
  • het aantal dagen en eventueel nachten per week dat uw kind is geplaatst.

De bedragen in onderstaande tabel zijn per maand en op basis van een plaatsing van zes of zeven dagen per week. Is uw kind minder dagen per week geplaatst? Dan wordt de hoogte van de maandelijkse bijdrage bepaald aan de hand van het aantal plaatsingsdagen.

 

Leeftijd kind Dag- en nachtplaatsing  Dagplaatsing 
0-5 jaar  € 74,93 € 37,47
6-11 jaar  € 103,03 € 51,52
12- 20 jaar  € 131,12 € 65,56
     

De ouderbijdrage wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Bij het vaststellen van de bedragen is er rekening mee gehouden, dat u naast de ouderbijdrage ook nog andere kosten voor uw kind maakt, zoals bezoekkosten, schoolgeld, verzekeringen of verblijfkosten in het weekend of tijdens vakanties.

Wie van de ouders betaalt de ouderbijdrage?

Hoewel beide ouders in principe verplicht zijn om een bijdrage te leveren, wordt in de praktijk alleen de ouder aangesproken bij wie het kind woonde ten tijde van de plaatsing. Vaak ontvangt deze ouder ook kinderbijslag.

Heeft de hoogte van mijn inkomen invloed op de hoogte van de bijdrage?

Nee. De hoogte van het bedrag staat los van uw inkomen.

Mijn kind is geplaatst. Heb ik nog recht op kinderbijslag?

Ja. Als uw kind in een dagbehandeling verblijft, blijft u recht houden op kinderbijslag. Dit kan veranderen als uw kind uit huis is geplaatst. Toch is het ontvangen van kinderbijslag belangrijk om de ouderbijdrage te kunnen voldoen. Wanneer uw kind uit huis geplaatst is, onderzoekt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of u nog wel voldoende kosten voor uw kind maakt om in aanmerking te (blijven) komen voor kinderbijslag[TM1] .

Ik heb niet het gezag over mijn kind. Moet ik toch ouderbijdrage betalen

U houdt als ouders beiden het gezag na de scheiding. Maar slechts één van u krijgt de uitoefening van dat gezag. De formele uitoefening van het gezag is echter niet doorslaggevend voor de vraag wie van de beide ouders in principe op de bijdrage kan worden aangesproken. Op grond van de ouderbijdragenregeling wordt aan de ouder die het kind vóór de plaatsing verzorgde (en recht kon doen gelden op kinderbijslag) de ouderbijdrage opgelegd. Bent u door de rechter van het ouderlijk gezag ontheven? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen.

Moet ik de ouderbijdrage betalen als mijn kind tijdens de vakantie of in het weekend thuis is?

Ja, u moet ook dan de ouderbijdrage blijven betalen. De ouderbijdragen zijn normbedragen. Deze gaan uit van de gemiddelde kosten van een kind en de kosten die u bespaart als uw kind is geplaatst. Bij de vaststelling van die normbedragen hebben we al rekening gehouden met het feit dat kinderen vaak in het weekend of tijdens vakantie thuis zijn.