Westerhei: Kilse Suikerpeer

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van 24 woningen aan de Kilse Suikerpeer in Nieuwendijk (plangebied Westerhei). Er is een omgevingsvergunning verleend voor de volgende activiteiten:

  • Bouwen: bouwen van 24 woningen
  • Handelen strijdig met regels RO: afwijken van het bestemmingsplan
  • Inrit/uitweg: aanleggen van inritten

De raad van de gemeente Werkendam heeft op 28 juni 2011 besloten, onder voorwaarden, een ‘algemene verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor die aanvragen omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 september 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het Servicecentrum in het gemeentehuis te Werkendam. Voor het inzien van de stukken wordt u verzocht een afspraak te maken op www.werkendam.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak inplannen. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar 0183-507200.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Op dit besluit is de crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de crisis- en herstelwet van toepassing is. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 

Bijlagen