Werkensepolder II (2015)

Bestemmingsplan "Werkensepolder II" vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Werkensepolder II" op 6 oktober 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het betreft een nieuw bestemmingsplan voor uitbreidingswijk Werkensepolder II in Werkendam. De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe bestemmingsplan, ten opzichte van het huidige bestemmingsplan uit 2007, zijn:

  1. Voor het deel van de uitbreidingswijk dat is gerealiseerd sinds 2007, wordt de actuele situatie opgenomen in het bestemmingsplan.
  2. In het zuidoostelijke en oostelijke deel van de uitbreidingswijk zijn momenteel alleen gestapelde woningen toegestaan. Er ligt nu een bouwplan om in het zuidoostelijke deel grondgebonden woningen en enkele gestapelde woningen te realiseren. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om in het zuidoostelijke en oostelijke deel grondgebonden en gestapelde woningen te realiseren.
  3. In het uiterste noordoosten van de uitbreidingswijk, tussen de Buitenlaag en de Monnikenhoef, wordt de watergang verbreed zodat 500m2 extra wateroppervlak wordt gerealiseerd voor de berging van regenwater.

Het vastgestelde bestemmingsplan is met ingang van vrijdag 30 oktober 2015 gedurende zes weken, tot en met donderdag 10 december 2015, voor iedereen in te zien bij het klantcontactcentrum van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 te Werkendam), via www.werkendam.nl/bestemmingsplannen en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis dient u een afspraak te maken via onze website of per telefoonnummer 0183-507200.

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan van zaterdag 31 oktober 2015 tot en met vrijdag 11 december 2015 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Werkendam, 29 oktober 2015

 

Bijlagen