Buitengebied: innamepompstation Bergsche Maas

Omgevingsvergunning ‘Buitengebied: innamepompstation Bergsche Maas’

Het college maakt bekend dat vergunning is verleend voor het realiseren van een innamestation aan de Bergsche Maas ten behoeve van het Waterwinbedrijf op het perceel Petrusplaat 1 in Werkendam. Er is vergunning verleend voor de volgende activiteiten:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren: aanleggen leidingtracé, weg, het vellen of rooien van houtgewas
  • Bouwen: bouwen van een pompstation, plaatsen van erfscheidingen en een grondkering
  • Handelen strijdig met regels RO: afwijken van de bestemmingsplannen Biesbosch (Drimmelen) en Buitengebied (Werkendam) voor het aanleggen en in gebruik nemen van een innamepompstation aan de noordzijde van de Bergse Maas in de Fortunapolder te Hank met leidingtracé naar spaarbekken De Gijster in Drimmelen
  • Kappen: verwijderen van houtgewas
  • Milieu: uitbreiden inrichting

Aan dit besluit ligt een Milieu-effectrapport ten grondslag. Met de aanvrager is ten behoeve van dit project op 13 september 2018 een anterieure overeenkomst gesloten.

De omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Daarnaast is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 27 september 2018 een vergunning op grond van de Waterwet verleend voor het realiseren van een innamepompstation, bijbehorende werken en het onttrekken van oppervlaktewater.

U kunt dit plan en de watervergunning bekijken tot en met donderdag 8 november 2018

U kunt het plan, de watervergunning en alle bijbehorende gegevens inzien op de volgende locaties:

  • Klantcontactcentrum van het gemeentehuis Werkendam, Raadhuisplein 1 in Werkendam. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  • De hal van het gemeentehuis van Drimmelen, Park 1 in Made, tijdens de openingstijden.

De stukken zijn ook in te zien op www.werkendam.nl/bestemmingsplannen, www.drimmelen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heeft u bezwaar tegen het plan

Tegen de vergunning kan alleen bezwaar (beroep) worden gemaakt door degenen die hebben gereageerd op het ontwerpbesluit. Bezwaar maken kan tot en met donderdag 8 november 2018.

Als u bezwaar wilt maken moet u een brief (beroepschrift) sturen naar de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In die brief geeft u aan tegen welke vergunning u bezwaar (beroep) maakt. Ook moet u aangeven waarom u bezwaar maakt. U moet de brief inzenden uiterlijk op 8 november 2018.

Start uitvoering plan

De vergunning gaat pas in na donderdag 8 november 2018. Als u bezwaar heeft gemaakt en u wilt niet dat wordt gestart met de werkzaamheden dan moet u ook een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank.

Meer informatie over een voorlopige voorziening kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Beroep instellen tegen de vergunning op grond van de Waterwet

Tegen de watervergunning kan 6 weken na het in werking treden van de vergunning beroep bij de rechtbank worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

De vergunning op grond van de Waterwet is in werking getreden op 27 september 2018. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep is ingesteld en als onverwijlde spoed dat vereist, kan de indiener van het beroep een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

 

Bijlagen