Uitbreiding Kern Werkendam

Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan

De burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken bekend dat de gemeenteraad van Werkendam op 2 oktober 2018 gewijzigd heeft vastgesteld:

 • Het bestemmingsplan “Uitbreiding Kern Werkendam” (NL.IMRO.0870.01BP1148uitbreiKW-VA01). Dit plan maakt het mogelijk dat er 150 woningen ontwikkeld kunnen worden op drie percelen aan de Lange Wiep te Werkendam.
 • Het exploitatieplan “Uitbreiding Kern Werkendam” (NL.IMRO.0870.01EP1158uitbreiKW-VA01).

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende vaststellingsrapporten. Globaal gaat het om de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan:

 1. Toelichting: Hoofdstuk 3.2.2 Verordening Ruimte Noord-Brabant: Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 3.1 Vr). Er hoeft geen verzoek te worden ingediend voor de aanpassing van de Verordening Ruimte. De Verordening Ruimte zal door de provincie wordt aangepast in de jaarlijkse “veegronde”, nadat het plan is vastgesteld. Daarom dient deze tekst hier te worden aangepast.
 2. Toelichting: Hoofdstuk 3.2.2 Verordening Ruimte Noord-Brabant, Kwaliteitsverbetering landschap, 2e alinea: “Dit bedrag wordt gestort in het gemeentelijk Landschapsfonds.”
 3. Toelichting: Hoofdstuk 4.2 Geluid: in de toelichting wordt aangevuld dat binnen de geluidszone geen woningen mogen worden opgericht alvorens daarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld.
 4. Toelichting: Hoofdstuk 4.8 Flora Fauna: de toelichting is aangevuld met de resultaten van het uitgevoerde nadere ecologische onderzoek.
 5. Toelichting: Hoofdstuk 6, 1e alinea, laatste zin wordt aangepast tot: de exploitatieplanberekening resulteert in een positief saldo op basis waarvan de conclusie getrokken is dat het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is.
 6. Regels: Artikel 3.2.2 onder c: tekst wordt aangepast tot: ter plaatse van de aanduidingen “vrijstaand” en “twee-aan-een gebouwde woningen” mogen alleen vrijstaande of twee-aan-een gebouwde woningen worden gerealiseerd.
 7. Regels: Artikel 8.1 en 8.2 verwijderen.
 8. In artikel 8 wordt na 8.1 een wijzigingsbevoegdheid ingevoegd om het bouwvlak te vergroten en woningen mogelijk te maken binnen de geluidscontour mits voldaan wordt aan de Wet geluidhinder.
  “8.2 wetgevingszone - wijzigingsgebied
  Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het plan wijzigen in die zin dat op de gronden met de gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied' de bouw van woningen wordt mogelijk gemaakt, onder de voorwaarden dat:
  1. op de gronden een bouwvlak wordt toegevoegd;
  2. de bepalingen uit artikel 3 onverminderd van toepassing zijn;
  3. aangetoond is dat wordt voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder.”
 9. Verbeelding: De aanduiding “gestapeld uitgesloten” is vervangen door de aanduidingen “vrijstaand” en “twee-aan-een gebouwde woningen”.
 10. Verbeelding: Gebiedsaanduidingen “overige zone- in Verordening ruimte te verwijderen Gemengd landelijk gebied” en “overige zone- in Verordening ruimte toe te voegen Bestaand stedelijk gebied” verwijderen.
 11. Verbeelding: Het bouwvlak wordt aangepast zodanig dat deze is gelegen buiten de geurzone.

Globaal gaat het om de volgende wijzigingen in het exploitatieplan:

 1. Bijlagen: Als bijlage 3 van het exploitatieplan (deel B) wordt de faseringskaart toegevoegd.
 2. Toelichting op de bijlagen: Aan de toelichting op het exploitatieplan (deel A) is een toelichting op de toegevoegde bijlage 3 toegevoegd.
 3. Regels: Als artikel 4 van de regels (deel B) wordt een koppeling toegevoegd.
 4. Toelichting op de regels: Aan de toelichting op het exploitatieplan (deel A) is een toelichting op de regels toegevoegd inclusief een toelichting op de toegevoegde regel ‘koppelingen’.
 5. Tabellen: De tabellen 6 in de toelichting (deel A) en 2 in de exploitatieopzet (deel B) zijn gecorrigeerd door de juiste kostensoort (tijdelijk beheer) aan het bedrag à €90.000,- te koppelen en de kostensoort bodemsanering te verwijderen.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en vastgestelde exploitatieplan bekijken tot en met 22 november 2018

Het bestemmingsplan en exploitatieplan liggen vanaf vrijdag 12 oktober 2018 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan en exploitatieplan op 2 manieren bekijken:

 1. U maakt een afspraak om het bestemmingsplan en/of exploitatieplan te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
 2. U bekijkt het bestemmingsplan en exploitatieplan digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

Op grond van artikel 8.3 derde lid Wro worden het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 • als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of
 • als u op tijd uw mening heeft gegeven bij de gemeenteraad; of
 • als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw mening op tijd te geven bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met 22 november in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

U moet alle beroepsgronden noemen in uw beroepsschrift

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepsschrift alle beroepsgronden moet noemen en dat u na afloop van de terinzagetermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunt aanvoeren.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Ons besluit blijft geldig totdat de Raad van State heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlage