Rijksinpassingsplan Noordwaard, herziening 1

Bestemmingsplan Rijksinpassingsplan Noordwaard, herziening 1 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan

  • Rijksinpassingsplan Noordwaard, herziening 1 (NL.IMRO.0870.00BP1134RiNrdherz1-VA01)

De herziening is voornamelijk bedoeld om de werkzaamheden die in de praktijk wat anders zijn uitgevoerd binnen de Noordwaard dan in het Rijksinpassingsplan is aangegeven, op juiste wijze in het (nieuwe) bestemmingsplan te verankeren. Het bestemmingsplan bevat geen nieuwe ontwikkelingen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht: aan de artikelen 3.6, 4.6, 13.3, 14.3, 3.3 lid 5, 3.5 lid 6, 25 en 26 voor zover deze betrekking hebben op ontwikkelingen die vallen binnen categorie 2 of 3 van het afsprakenkader kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West Brabant de voorwaarde te verbinden dat voorzien moet worden in een kwaliteitsverbetering conform het afsprakenkader en dat de borging van realisatie en instandhouding via een anterieure overeenkomst plaatsvindt. Daarnaast wordt in de toelichting de verantwoording voor de locaties Nerzienweg 2 en Bevertweg 3 toegevoegd.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 12 januari 2018 gedurende 6 weken tot 23 februari 2018 voor iedereen ter inzage bij het klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van het plan bij het klantcontactcentrum dient u een afspraak te maken via 0183-507200.

Reageren

Als het om de wijzigingen gaat kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag. Voor de rest van het plan kunnen alleen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad beroep instellen.

De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Tevens bestaat de mogelijkheid tegelijkertijd een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen