Noordwaard: uitbreiding Biesboschmuseum

Kennisgeving beschikking Wabo:

Uitgebreide voorbereidingsprocedure uitbreiden en renoveren Biesboschmuseum en het inrichten van het museumeiland, Hilweg 2 te Werkendam

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het uitbreiden en renoveren van het Biesboschmuseum en het inrichten van het museumeiland aan de Hilweg 2 te Werkendam.

Er is een omgevingsvergunning verleend voor de volgende activiteiten:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren: inrichten van het eiland als zoetwatergetijdepark
  • Bouwen: uitbreiden museum
  • Handelen strijdig met regels RO: renoveren en uitbreiden bestaand museum inclusief de inrichting van het eiland

De raad van de gemeente Werkendam heeft op 28 juni 2011 besloten, onder voorwaarden, een ‘algemene verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor die aanvragen om omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De aanvraag, de beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 3 oktober 2014 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Servicecentrum in het gemeentehuis te Werkendam. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en na 13.00 uur op afspraak (0183-507200).

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking inhoudelijk niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Bijlagen