Nieuwe Banne Uitbreiding

Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente Werkendam deelt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereidt:

Nieuwe Banne uitbreiding: het plan voorziet in de ontwikkeling van 12 bouwkavels aan De Roef te Sleeuwijk.

Dit bestemmingsplan bevindt zich op dit moment in de voorontwerpfase. In deze fase wil het college van burgemeester en wethouders de direct belanghebbenden de mogelijkheid geven de plannen in te zien. Ook is er de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie. Daarom ligt het voorontwerp van dit bestemmingsplan vanaf donderdag 26 oktober 2017 drie weken ter inzage tot en met donderdag 16 november 2017.

U kunt de stukken inzien bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis  maakt u een afspraak via www.werkendam.nl/afspraak of via (0183) 50 72 00.

Uw inspraakreactie kunt u, tot en met donderdag 16 november 2017, schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Werkendam, t.a.v. mevr. N. de Keijzer, postbus 16, 4250 DA Werkendam.

Werkendam, 26 oktober 2017

 

Bijlagen