Nieuwe Banne Uitbreiding

Vaststelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken bekend dat op 22 mei 2018 het bestemmingsplan hieronder gewijzigd is vastgesteld:

 • “Nieuwe Banne: Uitbreiding” (NL.IMRO.0870.02BP1130NwBanUitbr-VA01)
  Dit plan maakt het mogelijk dat er 12 bouwkavels ontwikkeld kunnen worden aan De Roef in Sleeuwijk.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. Paragraaf 2.3.4 van de toelichting is aangevuld met de tekst dat het plangebied aan de noordkant grenst aan het buitengebied.
 2. Paragraaf 3.3.3 is aangevuld met een nadere onderbouwing inzake het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 3. Artikel 6.2.1 sub h van de planvoorschriften is aangepast omdat de Beleidsregel Ruimte-voor-Ruimte 2006 als bedoeld in artikel 7.8 tweede lid van de Verordening ruimte 2014 niet meer geldt. De beleidsregel is doorvertaald in artikel 7.8 van de Verordening. Ook de naam van de Verordening Ruimte is gewijzigd in “Verordening Ruimte Noord-Brabant”. De toelichting bij het bestemmingsplan is op deze onderdelen ook aangepast/geactualiseerd.
 4. Paragraaf 3.3.3 van de toelichting is aangepast/aangevuld met het besluit tot wijziging van de begrenzing van het bestaande stedelijke gebied.
 5. Op de verbeelding zijn de gebiedsaanduidingen die te maken hadden met de kaartaanpassing verwijderd.
 6. Artikel 10.1 en artikel 10.2 van de regels, die betrekking hadden op de kaartaanpassing, zijn verwijderd.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 12 juli 2018

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 1 juni 2018 voor 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

 1. U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
 2. U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 • als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of
 • als u op tijd uw mening heeft gegeven bij de gemeenteraad; of
 • als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw mening op tijd te geven bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met 12 juli 2018 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Ons besluit blijft geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen

Wijziging Verordening Ruimte