Nieuwe Banne (2017)

Vaststelling bestemmingsplan “Nieuwe Banne”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 26 september 2017 het volgende bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld:

“Nieuwe Banne” (NL.IMRO.0870.02BP1127NwBanne-VA01). Dit plan gaat over het vernieuwen van het huidige bestemmingsplan voor de Nieuwe Banne.

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. Artikel 7.2.2, lid b en artikel 7.2.3, lid a onder 3 zijn verwijderd. Het betreft de beperkende voorwaarde voor hoekwoningen, waar aanbouwen, overkappingen en bijgebouwen niet voor het verlengde van de voorgevelrooilijn, van de om de hoek gelegen woningen, gebouwd mogen worden.
 2. De Hoogjens 43, 45, 47 en 49
  • Aan de verbeelding zijn de percelen De Hoogjens 43, 45, 47 en 49 toegevoegd;
  • Aan de regels is een artikel toegevoegd voor de bestemming bedrijventerrein, met alle regels zoals die nu ook gelden voor het bedrijventerrein. Dit betekent dat bedrijven zijn toegestaan tot en met categorie 3.2;
  • Bij de regels hoort een bijlage “Staat van bedrijfsactiviteiten”, die ook is toegevoegd en is aangevuld met de bedrijfscategorie voor metaalbewerkende bedrijven. Het betreft SBI-1993, nr. 28 (SBI-2008, 25, 31) “vervaardiging en reparatie van producten van metaal (excl. machines en transportmiddelen)”.
  • Ook de toelichting is aangevuld met een uitleg over deze toevoegingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 13 oktober 2017 gedurende zes weken, tot en met donderdag 23 november 2017 voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, of is te zien via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

 • Belanghebbenden voor zover het een wijziging betreft die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht;
 • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
 • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen