MER Buitengebied: innamepompstation Bergsche Maas

Notitie Reikwijdte en detailniveau Evides voor realisatie nieuw innamepompstation met bijbehorende transportleidingen naar het spaarbekken De Gijster aan de Bergsche Maas ter inzage

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat de Notitie Reikwijdte en detailniveau ter inzage ligt die is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een nieuw innamepompstation met transportleidingen ten behoeve van Evides aan de Bergsche Maas in de Fortunapolder te Hank.

Inleiding

Evides bereidt een aanvraag voor tot afwijking van het bestemmingsplan voor de realisatie van een nieuw innamepompstation in het kader van de waterinname aan de Bergsche Maas te Hank inclusief daarbij behorende transportleidingen.

Het innamepompstation dient ter vervanging van een oorspronkelijk als tijdelijk innamestation gerealiseerd doorvoerstation dat nu westelijk van spaarbekken De Gijster staat. Het nieuwe innamepompstation is nodig om ook in de toekomst op duurzame wijze voldoende en betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren.

In dit kader is het noodzakelijk een m.e.r.-procedure te doorlopen. Hierdoor kunnen milieueffecten vroegtijdig bij de besluitvorming worden betrokken.

Notitie Reikwijdte en detailniveau

Als eerste stap in de m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Het doel van deze notitie is het beschrijven waarvoor en op welke wijze onderzoek verricht zal worden in het milieueffectrapport (MER). Verder wordt inzicht gegeven in de voorgenomen ontwikkelingen, de omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau dat benodigd is voor een goede besluitvorming.

De NRD wordt ook ter advies voorgelegd aan de commissie voor de milieueffectrapportage.

Waar kunt u de notitie Reikwijdte en detailniveau inzien en hoe kunt u reageren?

Voor belangstellenden is de notitie Reikwijdte en detailniveau vanaf 21 oktober de komende 6 weken gedurende de openingstijden in te zien tot 2 december 2016 bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis te Werkendam, Raadhuisplein 1 te Werkendam en in de hal van het gemeentehuis van Drimmelen, Park 1 te Made.

Ook is de notitie te raadplegen op www.werkendam.nl en op www.drimmelen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening kenbaar maken over de Notitie Reikwijdte en detailniveau door het indienen van een zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

Burgemeester en wethouders van Werkendam zijn bevoegd gezag ook voor dat deel van het project dat op grondgebied van de gemeente Drimmelen ligt.

Wat gebeurt er daarna?

De ingediende reacties worden tezamen met de reacties van de betrokken instanties en de commissie voor de Milieueffectrapportage betrokken bij het opstellen van de ontwerpmilieurapportage. Het rapport wordt later samen met het ontwerp ruimtelijk besluit ter inzage gelegd.

 

Bijlage