Kern Werkendam: voorbereidingsbesluit uitbreidingswijk

Voorbereidingsbesluit percelen aan Lange Wiep en Schans te Werkendam

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 10 november 2015 op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (NL.IMRO.0870.01VB1124VBKWuitbr) voor de percelen aan de Lange Wiep en Schans te Werkendam, een en ander zoals dat op de bij het besluit behorende tekening nader is aangegeven.

Binnen de aangewezen gronden heeft de gemeenteraad tevens verklaard dat het is verboden de betreffende gronden en bouwwerken te gebruiken op een andere wijze dan het huidige feitelijke gebruik.

Het besluit treedt in werking op vrijdag 20 november 2015 en ligt vanaf die dag voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, of is te zien via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het is niet mogelijk bezwaar- en/of beroep aan te tekenen tegen dit besluit.

Bijlagen