Kern Werkendam: MFA Hooftlanden

Vaststelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 6 oktober 2015 het volgende bestemmingsplan is vastgesteld:

  • Kern Werkendam: MFA Hooftlanden (NL.IMRO.0870.01BP1116KWMfaHooft-VA01)

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 9 oktober 2015 gedurende zes weken, tot en met donderdag 19 november 2015 voor iedereen ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, of is te zien via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan van zaterdag 10 oktober 2015 tot en met vrijdag 20 november 2015 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen