Kern Sleeuwijk: 't Zand 23-27

Ontwerpbestemmingsplan ’t Zand 23-27 Sleeuwijk ter inzage

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 8 december 2017 gedurende zes weken, tot vrijdag 19 januari 2018  ter inzage ligt

  • het ontwerpbestemmingsplan ’t Zand 23-27 te Sleeuwijk (NL.IMRO.0870.02BP1142Kszand23eo-ON01)

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming detailhandel in de bestemming bedrijventerrein waarbij detailhandel in (uitsluitend) volumineuze goederen toegestaan blijft.  

U kunt de stukken inzien door een afspraak te maken bij het Servicecentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen voor het maken van een afspraak  met Anja Boterblom, bereikbaar via telefoonnummer (0183) 50 72 00.

 

Bijlagen