Kern Sleeuwijk: 't Zand 23-27

Bestemmingsplan ’t Zand 23-27 Sleeuwijk vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 april 2018 heeft vastgesteld:

  • het bestemmingsplan ’t Zand 23-27 in Sleeuwijk (NL.IMRO.0870.02BP1142KsZand23eo-VA01).

Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming van de percelen ’t Zand 23-27 in Sleeuwijk van detailhandel naar een bedrijfsbestemming met de aanduiding dat detailhandel in volumineuze goederen is toegestaan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 20 april tot 1 juni 2018 (6 weken) voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan inzien door een afspraak te maken bij het Klantcontactcentrum via tel. (0183) 50 72 00.

Reageren

Belanghebbenden die niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Ook bestaat de mogelijkheid tegelijkertijd een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen