Kern Sleeuwijk: Muggenschans

Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente Werkendam deelt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereidt:

  • Kern Sleeuwijk: Muggenschans: Het plan voorziet in de realisatie van twee woningen aan de Muggenschans, achter het perceel Hoekeinde 46 te Sleeuwijk.

Dit bestemmingsplan bevindt zich op dit moment in de voorontwerpfase. In deze fase wil het college van burgemeester en wethouders de direct belanghebbenden de mogelijkheid geven de plannen in te zien. Ook  is er de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie. Daarom ligt het voorontwerp van dit bestemmingsplan vanaf donderdag 31 augustus 2017 gedurende drie weken ter inzage tot en met donderdag 21 september 2017.

U kunt de stukken inzien bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis maakt u een afspraak via de website of via (0183) 50 72 00.

Uw inspraakreactie kunt u tot en met donderdag 21 september 2017 schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Werkendam, t.a.v. mevr. N. de Keijzer, postbus 16, 4250 DA Werkendam.

Werkendam, 31 augustus 2017

 

Bijlagen