Kern Sleeuwijk: Esdoornlaan

Vaststelling bestemmingsplannen Sleeuwijk en Nieuwendijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 26 september 2017 de volgende bestemmingsplannen zijn vastgesteld:

  • “Kern Sleeuwijk: Esdoornlaan” (NL.IMRO.0870.02BP1136KSEsdoornl-VA01). Dit plan gaat over de realisatie van een voorziening voor verpleging en verzorging aan de Esdoornlaan te Sleeuwijk. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.
  • “Kern Nieuwendijk: Zandsteeg 57-61” (NL.IMRO.0870.03BP1112KNZandst57-VA01). Het plan voorziet in het opheffen van de twee aanwezige agrarische bedrijven en de herontwikkeling van deze locatie voor de bouw van 5 nieuwe woningen waarbij de bestaande woning Zandsteeg 57 te Nieuwendijk behouden blijft. Dit bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Kern Nieuwendijk: Zandsteeg 57-61” zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. Paragraaf 2.2.3 van de toelichting is aangepast/aangevuld met het besluit tot wijziging van de begrenzing van het bestaande stedelijke gebied.
  2. Op de verbeelding zijn de gebiedsaanduidingen, die te maken hadden met de kaartaanpassing, verwijderd.
  3. Artikel 11.1 en artikel 11.2 van de regels, die betrekking hadden op de kaartaanpassing, zijn verwijderd.
  4. In de artikelen 3.4.2, 4.4.1 en 5.5.2 en 5.2.1 zit een verwijzing naar bijlage 1 en 2, als het gaat om het landschapsinrichtingsplan en de ‘uitwerking visiedocument beeldkwaliteit’, maar de bijlagen waren niet gekoppeld aan deze artikelen. Deze zijn nu toegevoegd aan de regels.

De vastgestelde bestemmingsplannen liggen met ingang van vrijdag 6 oktober 2017 gedurende zes weken, tot en met donderdag 16 november 2017 voor iedereen ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, of zijn in te zien via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het vaststellingsbesluit van beide bestemmingsplannen kan van vrijdag 6 oktober 2017 tot en met donderdag 16 november 2017 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden voor zover het een wijziging betreft die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht;
  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen