Kern Sleeuwijk: Brede School

Vaststelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 30 juni 2015 het volgende bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld:

  • Kern Sleeuwijk: Brede school (NL.IMRO.0870.02BP1113KSBredeSch-VA01)

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • De bestemmingsgrens tussen de Groen bestemming en de Maatschappelijke bestemming schuift circa 5,8 meter op in oostelijke richting;
  • De bouwblokgrens aan de zijde van de Notenlaan schuift iets op in westelijke richting (conform tekening in raadsvoorstel);
  • De maximale bouwhoogte wordt van 8 meter verhoogd naar 8,5 meter om zo voldoende ruimte te hebben voor het verwerken van de dakisolatie.
  • Door veranderende regelgeving komt de parkeernorm in de bouwverordening op termijn te vervallen. Hierdoor wordt ook de parkeernorm opgenomen in het bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 24 juli 2015 gedurende zes weken, tot en met donderdag 3 september 2015 voor iedereen ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, of is te zien via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan van zaterdag 25 juli 2015 tot en met vrijdag 4 september 2015 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden voor zover het een wijziging betreft die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht;
  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen