Kern Nieuwendijk: Zandsteeg 57-61

Ontwerpbestemmingsplan “Kern Nieuwendijk: Zandsteeg 57-61”

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 21 april 2017 gedurende zes weken, tot en met donderdag 1 juni 2017 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kern Nieuwendijk: Zandsteeg 57-61”. (Imro code: NL.IMRO.0870.03BP1112KNZandst57-ON01).

Het plan voorziet in het opheffen van de twee aanwezige agrarische bedrijven en de herontwikkeling van deze locatie voor de bouw van 5 nieuwe woningen waarbij de bestaande woning Zandsteeg 57 te Nieuwendijk behouden blijft.

Dit ontwerpbestemmingsplan houdt tevens een verzoek in aan Gedeputeerde Staten om een grenscorrectie van de Verordening Ruimte door te voeren. Het betreft het herbegrenzen van het stedelijke gebied. Op de verbeelding van het plan is het betreffende gebied waarop de grenscorrectie betrekking heeft, aangeduid.

U kunt de stukken inzien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis dient u een afspraak te maken. Dit kunt u doen via onze website of bij het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0183-507200.

Tijdens de genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en het verzoek aan Gedeputeerde Staten tot herbegrenzing van het stedelijke gebied, kenbaar maken bij de Gemeenteraad via postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen met mevrouw N. de Keijzer, telefonisch bereikbaar op 0183-507343 (alleen op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag).

Anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan “Kern Nieuwendijk: Zandsteeg 57-61”

Burgemeester en wethouders geven op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening kennis dat de gemeente Werkendam met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst heeft gesloten in verband met het herontwikkelen van de locatie Zandsteeg 57-61 te Nieuwendijk voor de bouw van 5 nieuwe woningen.

 

Bijlagen