Kern Hank: Buitendijk 35

Bestemmingsplan "Kern Hank: Buitendijk 35" gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Kern Hank: Buitendijk 35" op 28 oktober 2014 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt op de locatie Buitendijk 35 te Hank de realisatie mogelijk van een medisch centrum en circa 25 seniorenappartementen.

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. In de toelichting van het bestemmingsplan is in paragraaf 4.9 “Mobiliteit en parkeren” de berekening van de verwachte toename van verkeersbewegingen als gevolg van het bouwplan toegevoegd, en de beoordeling hiervan.
  2. In de toelichting van het bestemmingsplan is in paragraaf 4.11 “Waterparagraaf” vermeld dat een deel van het plangebied in de beschermingszone valt van de a-watergang die ten westen van plangebied ligt.
  3. In de regels is de formulering van artikel 3.1 lid a aangepast, om mogelijk te maken dat zich ook senioren in het pand kunnen huisvesten die nog niet direct zorgbehoevend zijn, maar die al wel in een woning willen wonen die is toegerust op zorgverlening voor wanneer ze zorgbehoevend worden.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 9 januari 2015 gedurende zes weken, tot vrijdag 20 februari 2015, voor iedereen ter inzage bij het servicecentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam. Tevens is het in te zien via www.werkendam.nl/bestemmingsplannen en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan van zaterdag 10 januari 2015 tot en met vrijdag 20 februari 2015 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden voor zover het een wijziging betreft die bij vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht;
  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Kern Hank: Buitendijk 35" is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen (nieuwe) beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Werkendam, 8 januari 2015

Bijlagen