Kern Dussen: Muilkerk 24

Verlening omgevingsvergunning ‘Kern Dussen: Muilkerk 24’ (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

 

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het realiseren van een woning in een bijgebouw op het perceel Muilkerk 24 te Dussen. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de volgende activiteiten:

  • Handelen strijdig met regels RO: realiseren van een woning in een bijgebouw
  • Inrit/uitweg: veranderen van de inrit

 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het Servicecentrum in het gemeentehuis te Werkendam. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en na 13.00 uur op afspraak (0183-507200).

 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Bijlagen