Keizersveer 15 (Hank)

Bestemmingsplan Keizersveer 15 te Hank gewijzigd vastgesteld en omgevingsvergunning voor uitbreiden kantoorgebouw verleend

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat de volgende gecoördineerde besluiten voor een ieder ter inzage liggen:

  1. Het bestemmingsplan Keizersveer 15 te Hank dat de gemeenteraad op 23 mei 2017 gewijzigd heeft vastgesteld.
  2. De omgevingsvergunning voor de bouw van een kantoorruimte op het bedrijfsperceel Keizersveer 15 te Hank

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijfsperceel van Janson Bridging, Keizersveer 15 te Hank en voorziet in een verruiming van het bedrijfsperceel en de bouwmogelijkheden op dat perceel, alsmede in het wijzigen/vervangen van de kade en in het planologisch vastleggen van de natuurcompensatie ten behoeve van de uitbreidingsmogelijkheden. De wijziging heeft betrekking op een beperkte aanpassing van het gebied met de bestemming natuur ten noorden van het bedrijfsperceel (natuurcompensatie). Het gebied met de bestemming natuur is beperkt vergroot en afgestemd op de daadwerkelijk gerealiseerde natuurcompensatie. In dit kader hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 16 mei 2017 besloten tot een beperkte grenscorrectie van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast is de tekst in de toelichting aangepast vanwege de wet Natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking is getreden.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met bijlagen vanaf vrijdag 9 juni 2017 gedurende 6 weken tot vrijdag 21 juli 2017 inzien op het gemeentehuis bij het klantcontactcentrum, Raadhuisplein 1 te Werkendam . Hiervoor maakt u een afspraak via 0183-507200. Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via www.werkendam.nl. Een volledig digitale versie van het bestemmingsplan, met code NL.IMRO.0870.04BP1128Keizersv15-VA01 is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In het kader van de beroepsprocedure worden de besluiten die gecoördineerd zijn genomen aangemerkt als één besluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • Alle belanghebbenden waar het de wijzigingen betreft die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht
  • Voor het overige door belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het  beroep kan worden ingesteld  bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Tegelijkertijd kan ook een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling.

Het besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Daarvoor moet een voorlopige voorziening worden gevraagd.

 

Bijlagen