Keizersveer 15 (Hank)

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Keizersveer 15 te Hank en ontwerp omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het kantoorpand op het perceel Keizersveer 15 te Hank

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening ter inzage worden gelegd:

  • Het ontwerpbestemmingsplan Keizersveer 15 te Hank (bedrijfsperceel Janson Bridging)
  • Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiden kantoorgebouw op het perceel Keizersveer 15 te Hank

Doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijfsperceel van Janson Bridging, Keizersveer 15 te Hank en voorziet in een verruiming van het bedrijfsperceel en de bouwmogelijkheden op dat perceel, alsmede in het wijzigen/vervangen van de kade en in het planologisch vastleggen van de natuurcompensatie ten behoeve van de uitbreidingsmogelijkheden.

In het kader van het bestemmingsplan wordt tevens het verzoek aan Gedeputeerde Staten gedaan tot herbegrenzing van de EHS op grond van artikel 5.5 van de Verordening Ruimte. Op de verbeelding is aangegeven op welk perceelgedeelte dit verzoek betrekking heeft.

Coördinatieregeling

Artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening maakt  het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk kunnen worden doorlopen. De gemeenteraad heeft op 13 december 2016 besloten het bestemmingsplan Keizersveer 15  te Hank en de aanvraag omgevingsvergunning voor het kantoor op het perceel Keizersveer 15 te Hank gecoördineerd te behandelen. De voorbereiding en de bekendmaking van verschillende besluiten vinden dan tegelijk plaats. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning. 

Inzien stukken en zienswijzen kenbaar maken

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0870.04BP1128Keizersv15-ON02 en bijbehorende stukken vanaf vrijdag 20 januari 2017 gedurende 6 weken tot 3 maart 2017 inzien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is alleen in te zien bij het Klantcontactcentrum of de gemeentelijke website. Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis dient u een afspraak te maken. Dit kunt u doen via onze website of bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0183-507200.

Tijdens de genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en het verzoek aan Gedeputeerde Staten tot herbegrenzing van de EHS naar voren brengen bij de Gemeenteraad. Zienswijzen op de ontwerpomgevingsvergunning kunt u indienen bij het college van Burgemeester en wethouders. U kunt uw zienswijze sturen naar Postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kunt u binnen de genoemde termijn een afspraak maken via telefoonnummer 0183-507200.

 

Bijlagen