Exploitatieplan Uitbreiding kern Werkendam

Ontwerpexploitatieplan ‘Uitbreiding kern Werkendam’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken bekend dat het ontwerpexploitatieplan “Uitbreiding kern Werkendam” van 13 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 ter inzage ligt. Het gaat om:

  • “Uitbreiding kern Werkendam “ (NL.IMRO.0870.01EP1158uitbreiKW-ON01)

Ontwerpbestemmingsplan

Van vrijdag 29 juni 2018 tot en met donderdag 9 augustus 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van Werkendam ter inzage. Dit plan maakt het mogelijk dat er 150 woningen ontwikkeld kunnen worden op drie percelen aan De Lange Wiep te Werkendam.

Kostenverhaal

De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) verplicht gemeenten in afdeling 6.4 Grondexploitatie om tegelijkertijd met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd en het niet noodzakelijk is eisen te stellen aan het plan.

Binnen het plangebied “Uitbreiding van Werkendam” bevinden zich enkele eigenaren met wie de gemeente nog geen overeenkomst heeft gesloten en waarvan het niet zeker is dat dit vóór vaststelling van het bestemmingsplan nog gebeurt. Om deze reden is de gemeente voornemens tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingplan een exploitatieplan vast te stellen.

Exploitatieplan

Het primaire doel van een exploitatieplan is om kosten die ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied moeten worden gemaakt te kunnen verhalen bij alle eigenaren in het exploitatieplangebied, zodat zij bij zelfrealisatie een evenredige bijdrage betalen in de exploitatiekosten.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het exploitatieplan Uitbreiding Kern Werkendam wordt op grond van artikel 6.12, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder met ingang van 13 juli tot en met 23 augustus 2018 op de volgende 2 manieren ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen over het exploitatieplan. Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 16, 4250 DA Werkendam.
  2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt met de heer K. Bikker voor een afspraak via (0183) 50 73 47.

 

Bijlage