Buitengebied: parkeerterrein tegenover Oude Kerkstraat 6

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het uitbreiden van het parkeerterrein op het perceel Oude Kerkstraat 6 te Dussen.

Er is een omgevingsvergunning verleend voor de volgende activiteiten:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren: uitbreiden van het parkeerterrein en plaatsen lichtmasten
  • Handelen strijdig met regels RO: gebruiken agrarische grond als parkeerterrein

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Werkendam. Voor het inzien van de stukken wordt u verzocht een afspraak te maken op www.werkendam.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak inplannen. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar 0183-507200.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

 

Bijlagen