Buitengebied: herstelplan Korn cultuurhistorie (Dussen)

Herstelplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld

De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 23 mei 2017 vastgesteld het herstelplan Buitengebied. Het herstelplan is gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het op 6 oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Het herstelplan bevat een regeling op het gebied van cultuurhistorie voor de Korn te Dussen.

Het herstelplan (NL.IMRO.0870.05BP1137BgrepKorn-VA01) ligt vanaf vrijdag 9 juni gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage tot 21 juli 2017 bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam maar is ook raadpleegbaar via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het inzien van het plan bij het klantcontactcentrum dient u een afspraak te maken op 0183-507200.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Tevens bestaat de mogelijkheid tegelijkertijd een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

 

Bijlagen