Buitengebied: Vijcie 18

Ontwerpbestemmingsplan Vijcie 18 te Sleeuwijk ter inzage

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 26 augustus 2016 gedurende zes weken, tot vrijdag 7 oktober 2016, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Vijcie 18 te Sleeuwijk (NL.IMRO.0870.02BP1121BgVijcie18-ON01).

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de functie van een intensieve veehouderij naar een bedrijf in transport en opslag van vetten op het perceel Vijcie 18 te Sleeuwijk.

U kunt de stukken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen voor het maken van een afspraak  met Anja Boterblom van de Unit Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 0183-507200.

Exploitatieovereenkomst voor uitvoering project functiewijziging intensieve veehouderij naar bedrijf in transport en opslag van vetten op het perceel Vijcie 18 te Sleeuwijk

Burgemeester en wethouders geven op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening kennis dat de gemeente Werkendam met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst heeft gesloten in verband met de realisatie van het in de aanhef genoemde project.

 

Bijlagen