Buitengebied: Vijcie 18

Bestemmingsplan Vijcie 18 Sleeuwijk vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan Vijcie 18 te Sleeuwijk (NL.IMRO.0870.02OV1121BgVijcie18-VA01)

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de functie van een intensieve veehouderij naar een bedrijf in transport en opslag van vetten op het perceel Vijcie 18 te Sleeuwijk.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Op de verbeelding is het bestemmingsvlak met de bestemming bedrijf verkleind door een strook aan de achterzijde te verwijderen alsmede een deel van de bij de bedrijfswoning behorende tuin.
  • In artikel 3.7.1. is een regel toegevoegd die de in stand houding van de kwaliteitsverbetering landschap waarborgt
  • In de toelichting is een aangepaste berekening opgenomen over de omvang van de te realiseren kwaliteitsverbetering landschap

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 16 juni 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van het plan bij het Klantcontactcentrum dient u een afspraak te maken via 0183-507200.

Reageren

Als het om de wijzigingen gaat kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 
2500 EA Den Haag. Voor de rest van het plan kunnen alleen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad beroep instellen.

De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Tevens bestaat de mogelijkheid tegelijkertijd een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen