Buitengebied: Pleunesteeg 4

Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplannen

De gemeente Werkendam deelt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij de volgende bestemmingsplannen voorbereidt:

  • Buitengebied: Pleunesteeg 4: het plan voorziet in het vestigen van een bedrijf voor de opslag en verhuur van partybenodigdheden, op het perceel Pleunesteeg 4 te Dussen;
  • Kern Sleeuwijk: Esdoornlaan: het plan voorziet in de realisatie van een voorziening voor verpleging en verzorging aan de Esdoornlaan te Sleeuwijk.

Deze bestemmingsplannen bevinden zich op dit moment in de voorontwerpfase. In deze fase wil het college van burgemeester en wethouders de direct belanghebbenden de mogelijkheid geven de plannen in te zien. Tevens is er de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie. Daarom ligt het voorontwerp van deze bestemmingsplannen vanaf donderdag 18 mei 2017 gedurende drie weken ter inzage tot en met donderdag 8 juni 2017.

U kunt de stukken inzien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis dient u een afspraak te maken. Dit kunt u doen via onze website of bij het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0183-507200.

Uw inspraakreactie kunt u, tot en met donderdag 8 juni 2017, schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Werkendam, t.a.v. mevr. N. de Keijzer, postbus 16, 4250 DA Werkendam.

 

Bijlagen