Buitengebied: Pleunesteeg 4

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied: Pleunesteeg 4”

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 28 juli tot en met donderdag 7 september 2017 het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt:

  • “Buitengebied: Pleunesteeg 4”: (NL.IMRO.0870.05BP1133BgPleunst4-ON01)
    Het plan voorziet in het vestigen van een bedrijf voor de opslag en verhuur van partybenodigdheden, op het perceel Pleunesteeg 4 te Dussen.

U kunt de stukken inzien bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis dient u een afspraak te maken. Dit kunt u doen via onze website of bij het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0183-507200.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 16, 4250 DA Werkendam.

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u daarvoor binnen de gestelde termijn, een afspraak maken met mw. N. de Keijzer via 0183-507200.

Kennisgeving anterieure overeenkomst “Buitengebied: Pleunesteeg 4”

Burgemeester en wethouders geven op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening kennis dat de gemeente Werkendam met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst heeft gesloten in verband met het vestigen van een bedrijf voor de opslag en verhuur van partybenodigdheden, op het perceel Pleunesteeg 4 te Dussen.

Werkendam, 27 juli 2017

 

Bijlagen