Buitengebied: Kerkeinde 83 en Vijcie ongenummerd

Kennisgeving voorbereiding en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied: Kerkeinde 83 en Vijcie ong.

 

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij op dit moment het bestemmingsplan “Buitengebied: Kerkeinde 83 en Vijcie ong.” voorbereiden. Het plan voorziet in het verplaatsen van het agrarische bedrijf van het perceel Kerkeinde 83 te Sleeuwijk naar een nieuwe locatie aan de Vijcie, en in de bouw van 3 woningen op de vrijkomende locatie.

 

Het bestemmingsplan bevindt zich op dit moment in de voorontwerpfase. In deze fase wil het college van burgemeester en wethouders de direct omwonenden de mogelijkheid geven de plannen in te zien. Daarom ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan vanaf 4 juli 2013 gedurende vier weken ter inzage tot en met 1 augustus 2013. U kunt de stukken inzien bij het servicecentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam en via www.werkendam.nl. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn reactie op het plan geven.

 

Bijlagen