Buitengebied

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, inclusief Milieu-effectenrapportage (MER), passende beoordeling en reactieve aanwijzing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied door de gemeenteraad op 6 oktober 2015 gewijzigd is vastgesteld.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn er wijzigingen doorgevoerd, zowel naar aanleiding van de zienswijzen als ambtshalve. Alle wijzigingen staan in het raadsbesluit, de (aanvullende) nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen.

Reactieve aanwijzing

Bij besluit van 15 december 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een reactieve aanwijzing gegeven voor het bestemmingsplan Buitengebied. De provincie acht het bestemmingsplan niet in overeenstemming met de Verordening Ruimte (artikel 3.1 Zorgvuldig ruimtegebruik en artikel 3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap van de Verordening Ruimte) waar het woonpercelen betreft met een omvang groter dan 1500 m2. Dit betekent dat het bestemmingsplan niet in werking treedt voor de woonpercelen die groter zijn dan 1500 m2.

Milieueffectrapportage (MER) en passende beoordeling

Ten behoeve van het bestemmingsplan Buitengebied is een milieueffectenrapport (MER) opgesteld. Hierin zijn de milieueffecten onderzocht en beoordeeld. Het MER is voorgelegd aan de commissie voor de Milieueffectrapportage (commissie MER). Naar aanleiding van het advies van de Commissie MER is een aanvulling op het MER opgesteld en is de passende beoordeling aangepast.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, met bijbehorende stukken (raadsbesluit, nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, MER en passende beoordeling) en de reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Brabant liggen vanaf vrijdag 15 januari 2016 gedurende 6 weken tot en met 25 februari 2016 ter inzage bij het klantcontactcentrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam of is in te zien via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0870.90BP1016Buitengeb-VA01en voor wat betreft de reactieve aanwijzing onder nummer NL.IMRO.9930.RA0870bgwerkendam-VA01.

Beroep

Tegen dit besluit kan vanaf zaterdag 16 januari tot en met 26 februari 2016 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door een belanghebbende:

  • die naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  • die bezwaar heeft tegen de door gedeputeerde staten van Noord-Brabant gegeven reactieve aanwijzing.

Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

 

Bijlagen