Bestemmingsplan

In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurvisies) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, winkels, bedrijven en groen. Een ruimtelijk plan regelt waar en wat op een perceel gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Structuurvisies gelden alleen voor de overheid. Bestemmingsplannen gelden voor iedereen. Bij een bestemmingsplan kunnen diverse bijlagen zitten, zoals de plansystematiek en het handboek.

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure

Deze ruimtelijke plannen zijn in procedure of liggen ter inzage. Zolang de termijn nog niet gesloten is, is het mogelijk om te reageren.

Landelijke website voor Ruimtelijke plannen

Naast de Werkendamse ruimtelijke plannen kunt u ook plannen van de provincie of van andere gemeenten bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is via deze site niet mogelijk om op een plan te reageren.

Ontheffing of herziening bestemmingsplan

Er is een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening nodig voor een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. 

Vooroverleg bestemmingsplan

Weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past?

  1. Raadpleeg het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.
  2. Blijft het onduidelijk maak dan een afspraak met een ambtenaar van team Vergunningen. Bijvoorbeeld als in het gebied waar u gaat (ver)bouwen een voorbereidingsbesluit van kracht is. Bel voor een afspraak naar 0183 507 200.
  3. Het is niet altijd mogelijk direct uitsluitsel te gegeven over uw bouwplan. Een vooroverleg bestemmingsplan kan nodig zijn. U ontvangt dan een advies over uw bouwplan. Een vooroverleg is gratis. Bij uw aanvraag voor een vooroverleg voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met:
  • Situatietekening van de terreininrichting (het betreffende object en de omliggende bebouwing).
  • Tekeningen met plattegronden, inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden, geveltekeningen (inclusief aangrenzende bebouwing), details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties. De tekeningen moeten een juiste maatvoering en schaal 1:100 hebben.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.

Links

Achtergrondinformatie over bestemmingsplannen