Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1x regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Omgevingsloket openen

U kunt zelf kijken of een omgevingsvergunning nodig is. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Komt u er niet uit, dan kunt u op afspraak langskomen. Bel hiervoor (0183) 50 72 00.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op de website Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar Gemeente Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

Kosten omgevingsvergunning

De leges zijn gebaseerd op hoogte van de bouwkosten. Bereken deze met de tarieven zoals vermeld in Titel 2, hoofdstuk 3 van de legesverordening

Afhandeling omgevingsvergunning

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure is voor complexe aanvragen. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden.

Vooroverleg

Voordat u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, kunt u een vooroverleg aanvragen.

De gemeente toetst het vooroverlegplan (pdf) aan de voorschriften van het het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft regels met betrekking tot de toegestane bouwoppervlakte, de bouwhoogte, de plaats van het bouwwerk et cetera.

Ook legt de gemeente het plan voor aan de Welstandscommissie en de Erfgoedcommissie. De Welstandscommissie beoordeelt het uiterlijk en de plaatsing van het gebouw en of het bouwwerk voldoet aan het welstandsbeleid.

Dit vooroverleg is niet nodig voor aanpassingen die welstandsvrij zijn of die binnen de welstandscriteria vallen. Zie hiervoor de welstandsnota (7,0 MB, pdf) en bijbehorende welstandskaart (14,7 MB, pdf).

Gegevens vooroverleg omgevingsvergunning

Bij de aanvraag voegt u in drievoud de volgende documenten toe:

  1. situatietekening van de terreininrichting (het betreffende object en de omliggende bebouwing)
  2. tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
  3. Foto's van de bestaande toestand en van de omgeving en aangrenzende bebouwing. In de bebouwde kom zijn foto's van de straat en het achterterrein van belang. In het buitengebied ook het omringende landschap. Indien het verzoek betrekking heeft op een pand met cultuurhistorische waarde (beeldbepalende panden of monumenten) zijn daarnaast duidelijke detailopnamen vaak noodzakelijk.

Omgevingsvergunningen ter inzage

Aanvragen omgevingsvergunning die de uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2x 6 weken ter inzage. Maak een afspraak via (0183) 50 72 00 om de omgevingsvergunning in te zien.

Links

Omgevingsloket

Rijksmonumentenregister

Informatie over omgevingsvergunning