U en de gemeenteraad

Als inwoner van de gemeente Werkendam heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente.

Direct contact zoeken met een raadslid

Iedereen kan een lid van de gemeenteraad bellen, mailen, schrijven of om een afspraak vragen. Zie hiervoor 'raadsleden'.

Brief aan de gemeenteraad

U kunt de raad een brief of e-mail schrijven over een onderwerp waarvan u vindt dat het de aandacht van de raad nodig heeft. Alle raadsleden ontvangen de brief of e-mail en deze komt dan bij de raadsvergadering op de lijst van ingekomen stukken en op de website te staan. Een brief aan de gemeenteraad komt dus in de openbaarheid. De raad stelt vast hoe uw brief wordt afgehandeld. Hij kan bijvoorbeeld ter beantwoording worden doorgestuurd aan het college van burgemeester en wethouders. Als u niet wilt dat uw brief openbaar wordt, kunt u om geheimhouding vragen. Neem daarover eerst contact op met de griffie. Een andere manier is om uw brief aan individuele raadsleden te sturen, zie hieronder.

Een brief of e-mail aan de gemeenteraad kunt u richten aan:
De gemeenteraad van Werkendam
Postbus 16
4250 DA Werkendam
e-mail: griffie@werkendam.nl

Brief aan individuele raadsleden

U kunt een brief of e-mail aan een of meer of alle individuele raadsleden sturen. Zo’n brief komt niet op de lijst ingekomen stukken en de website. Ook dan kunnen de raadsleden er in een openbare vergadering wel iets over zeggen, dus als u echt iets vertrouwelijk wilt houden, moet u daar expliciet om vragen in uw brief. Een e-mail aan individuele raadsleden kunt u sturen naar hun persoonlijke e-mailadres. Zie daarvoor ‘raadsleden’.

Inspreekrecht

Tijdens vergaderingen van de raadscommissies kunt u een commissie toespreken over een geagendeerd of niet-geagendeerd onderwerp. U krijgt 5 minuten spreektijd en kunt dan uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, meld u zich dan uiterlijk op de dag van de betreffende vergadering vóór 12.00 uur aan bij de griffie: griffie@werkendam.nl of 0183-507218. Geef daarbij een korte toelichting van wat u wilt gaan vertellen. U kunt niet het woord voeren over:

  • besluiten waartegen bezwaar en beroep mogelijk is of was;
  • benoemingen, ontslagen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend;
  • feitelijke vragen over gemeentelijk beleid of andere zaken waarvoor efficiëntere manieren zijn.

Benaderen van politieke partijen

Fracties houden voorafgaand aan de raads- en commissievergaderingen hun fractievergaderingen. Burgers kunnen dan in gesprek gaan met de fracties. Neem van tevoren even contact op met de contactpersoon: AltenaLokaal: Hetty Schelle (0416-391846), CDA: Otto van Breugel (0183-403829), SGP: Theo Meijboom (0183-443669), ChristenUnie: Hermen Vreugdenhil (0183-401383) en Progressief Altena: Corine Verweij (0183-403422).

Burgerinitiatief

Wilt u dat de gemeenteraad zich over een idee, probleem of oplossing buigt? Met een zogenoemd burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de raadsagenda laten plaatsen. Hierbij gelden de volgende spelregels:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U woont in Werkendam.
  • Uw agendapunt gaat over een onderwerp waar de gemeenteraad over mag beslissen.
  • U heeft minstens 50 handtekeningen van Werkendammers ouder dan 16 jaar die uw initiatief ondersteunen.
  • U dient een voorstel in met een duidelijke omschrijving en een toelichting op het hoe en waarom van uw voorstel.

Wilt u een burgerinitiatief indienen? Neem dan contact op met de griffier; zij helpt u daar graag bij.

Gast van de Raad

Wie zijn de raadsleden van Werkendam? En wie zijn de burgemeester en de wethouders? Wat doen ze? Hoe worden besluiten genomen? Wie dit wil weten en de gemeenteraad eens in actie wil zien, kan zich (met een groep) opgeven als 'Gast van de Raad'. Het doel is om een kijkje achter de schermen te nemen en de politiek een beetje beter te leren kennen. U  krijgt een rondleiding door het gemeentehuis, maakt kennis met de burgemeester en enkele raadsleden en kunt alles vragen wat u altijd al wilde weten over de gemeenteraad, de politiek en het gemeentehuis. Tot slot woont u als gast een raadsvergadering bij. Het programma start om 17.15 en duurt tot het einde van de raadsvergadering. Deze duurt meestal tot ongeveer 22.00 uur. Rond 18.00 uur is er een warme maaltijd.

Om uw groep of vereniging aan te melden kunt u bellen met (0183) 50 72 18 of stuur een mail naar griffie@werkendam.nl.

E-mailservice

Wilt u een melding krijgen als er nieuwe agenda's en stukken van de gemeenteraad en commissies beschikbaar zijn? Stuur dan een mail naar griffie@werkendam.nl.

Meer informatie?

Neem dan contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer (0183) 50 72 00 of per e-mail: griffie@werkendam.nl