Vergadering cliëntenraad en-panel

Woensdag 22 november om 10.30 uur vergadert de Cliëntenraad Sociale Zekerheid van Werkendam/Woudrichem en het Cliëntenpanel Sociale Zaken Aalburg.

De locatie is dit keer in het gemeentehuis van Aalburg, Grote Kerkstraat 32 in Aalburg.

Op de agenda staat onder andere:

  • Herijking gemeentelijk armoedebeleid
  • Uitvoeringsplan Participatie 2018
  • Vorming brede adviesraad sociaal domein

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan. U bent van harte welkom om de vergadering van de cliëntenraden als toehoorder bij te wonen. De vergaderingen vinden afwisselend plaats in Aalburg en Werkendam.

Agenda en verslag vorige vergadering inzien?

U kunt de agenda en het verslag opvragen bij Hella de Ridder, hella.de.ridder@werkendam.nl

Wat doen de cliëntenraden?

De beide adviesorganen zijn samengevoegd om gezamenlijke adviezen uit te brengen aan de colleges van Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Zij brengen advies uit over alle onderwerpen die te maken hebben met armoedebeleid, bijstandsverlening, schuldhulpverlening, inburgering, sociale werkvoorziening etc.  Ook de ontwikkelingen rond de Participatiewet komen in deze vergaderingen aan de orde.

In de gezamenlijke cliëntenraad/cliëntenpanel zitten zowel individuele cliënten als afgevaardigden namens instellingen. De vergaderingen worden geleid door een onafhankelijk voorzitter, mw. mr. drs. Sandra van Breugel.

Meer informatie over de Cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid?

Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Ad Huijsman, tel. (0183) 50 72 75 of  ad.huijsman@werkendam.nl